Ogólnopolska Odznaka Krajoznawcza PTTK
“KRZYŻE POKUTNE W POLSCE”

Kontakt

Home

 

 


REGULAMIN

1.     Odznaka Krajoznawcza zwana dalej odznaką ustanowiona została przez Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

2.     Celem odznaki jest odszukanie Krzyży Pokutnych w miejscowościach wymienionych w załączniku, ich opisanie i zachęceniu do ich systematycznego poznania.

3.     Odznaka posiada 12 stopni:

 

 

 

          http://www.ow_chelm.pttk.pl/index/Graf/Krzyze_popularna.jpg   http://www.ow_chelm.pttk.pl/index/Graf/Krzyze_braz.jpg   http://www.ow_chelm.pttk.pl/index/Graf/Krzyze_srebro.jpg   http://www.ow_chelm.pttk.pl/index/Graf/Krzyze_zlota.jpg

                        popularny                            brązowy                             srebrny                                złoty                            

           http://www.ow_chelm.pttk.pl/index/Graf/Krzyze_honorowa.jpg    http://www.ow_chelm.pttk.pl/index/Graf/D_brazowa_krzyze.jpg    http://www.ow_chelm.pttk.pl/index/Graf/D_srebrna_krzyze.jpg    http://www.ow_chelm.pttk.pl/index/Graf/D_zlota_krzyze.jpg

                     honorowy                         duży brązowy                      duży srebrny                        duży złoty

          http://www.ow_chelm.pttk.pl/index/Graf/D_honorowa_krzyze.jpg   http://www.ow_chelm.pttk.pl/index/Graf/wielka_honorowa_krzyze.jpg   http://www.ow_chelm.pttk.pl/index/Graf/krzyze_badacz.jpg    krzyze pokutne - zasluzony badacz - 2012

               duży honorowy                   wielki honorowy         Badacz Krzyży Pokutnych    Zasłużony Badacz Krzyży

                                                                                                                                                                  Pokutnych

                

                                                                   

              Odznakę przyznajemy w kolejności stopni.

4.     Odznakę przyznaje i ewidencję prowadzi:

Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
ul. Lubelska 139D/15
22-109 CHEŁM-6
tel. 082 5655 967
mobile 507324323
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl

5.     Odznakę może zdobywać każdy, po ukończeniu 8 roku życia.

6.     Odznakę można zdobywać wraz z innymi odznakami krajoznawczymi i turystycznymi podczas wędrówek indywidualnych i zbiorowych pieszych, kolarskich, motorowych, narciarskich, jeździeckich itp.

7.     Krzyże pokutne zaliczone do danego stopnia odznaki nie mogą być zaliczone ponownie do zdobywania stopni wyższych.

8.     Maksymalny czas zdobywania odznak w poszczególnych stopniach jest nieograniczony.

9.     Zestawienie liczby wymaganych krzyży pokutnych na poszczególne stopnie odznaki.

- na stopień popularny  - 15 krzyży  pokutnych,
- na stopień brązowy  - 30 krzyży  pokutnych,
- na stopień srebrny  - 45 krzyży  pokutnych,
- na stopień złoty  - 60 krzyży  pokutnych,
- na stopień mały honorowy  - po zdobyciu odznaki w stopniu złotym,
- na stopień duży brązowy  - 50 krzyży  pokutnych,
- na stopień duży srebrny  - 70 krzyży  pokutnych,
- na stopień duży złoty  - 90 krzyży  pokutnych,
- na stopień duży honorowy  - po zdobyciu odznaki w stopniu dużym złotym,
- na stopień wielki honorowy  -  110 krzyży pokutnych,
Odznakę Badacz Krzyży Pokutnych - otrzymują osoby, które posiadają odznakę Wielką Honorową.

10.   Zasłużony Badacz Krzyży Pokutnych- otrzymują osoby, które posiadają odznakę „Szlakiem Andrzeja Scheera” oraz  udokumentują minimum 10 imprez turystyki kwalifikowanej z udziałem minimum 5 uczestników (mogą to być, członkowie rodzin, młodzież szkolna, drużyny harcerskie i.t. p.),którzy w ciągu jednego dnia imprezy odwiedzą minimum 5 krzyży pokutnych.

       Kapliczki pokutne, uważamy za krzyże pokutne.

       11. Podstawą weryfikacji odznaki jest indywidualnie potwierdzona Kronika Odznaki lub książeczka turystyczna różnych form       turystyki kwalifikowanej. Kronika odznaki musi zawierać dane osobowe i adres zamieszkania zdobywającego odznakę, nazwę miejscowości krzyży pokutnych oraz datę. Potwierdzeniem zwiedzenia jest pieczątka w treści której wymieniona jest nazwa miejscowości w której zlokalizowano krzyż pokutny lub wykonanie zdjęcia na tle krzyża osoby zwiedzającej, podać wymiary krzyża.

12. Dokumentację odznaki po opracowaniu należy przesłać na adres Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie celem weryfikacji odznaki.

13. Po zweryfikowaniu dokumentacji odznaki Zespół Weryfikacyjny w ciągu maksimum 30 dni od otrzymania prześle za zaliczeniem pocztowym Kronikę i odznakę na adres zainteresowanego,  Proszę nie przesyłać kopert i znaczków.

       14.Interpretacja w/w regulaminu należy do Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.

15..Regulamin odznaki został zatwierdzony Uchwałą nr 6 Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie z dnia 24.03.2005 r. oraz znowelizowany Uchwałą nr 4 Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie z dnia 24.09.2009 r.

Znowelizowany Regulamin tej odznaki obowiązuje od dnia 01 października 2009 r.

 

Załącznik - alfabetyczny wykaz krzyży pokutnych